Fundacja

Statut

Pobierz Statut Fundacji

Nasza misja

Fundacja Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce, jest osobą prawną, obywatelską organizacją pozarządową pożytku publicznego (NGO), powołaną dla rozwoju gospodarczego, w tym szczególnie: rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności i konkurencyjności.

Fundacja prowadzi działania pożytku publicznego w zakresie rozwoju szczególnie mikro i małych przedsiębiorców – nieodpłatne w zakresie doradztwa i konsultacji i odpłatne, na poziomie zwrotu kosztów na rzecz partnera,. Zysk w całości przeznacza na cele statutowe (non profit).
Od kwietnia 2008 r. Fundacja jest organizatorem i koordynatorem Klaster INNOWATORZY PL, jednoczącym obywatelskie działania ludzi dobrej woli w zakresie wdrożeń wynalazków i innowacji przedsiębiorców, instytucji, wyższych uczelni, naukowców, badaczy, wynalazców i pomysłodawców. Klaster działa w oparciu o umowę przyjętą przez wszystkich jego uczestników, oraz na zasadach określonych w umowie wolontariackiej.

Profil Fundacji

PROFIL – Fundacja Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce
1. Dane formalno – prawne:
Fundacja istnieje od kwietnia 2004 r, jest osobą prawną, obywatelską organizacją pozarządową (NGO) powołaną dla rozwoju gospodarczego, w tym szczególnie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności i konkurencyjności.
Fundacja prowadzi działania pożytku publicznego – nieodpłatne w zakresie doradztwa i konsultacji i odpłatne na rzecz partnera, na poziomie zwrotu kosztów. Zysk w całości przeznacza na cele statutowe (non profit).

2. Rodzaj przedsiębiorcy:
Mikro – w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Fundacja nie zatrudnia pracowników. Wszystkie działania wykonują wolnotariusze. Za działania odpłatne wykonawcy otrzymują wynagrodznie na zasadach kodeksy cywilnego.

3. Zarząd Fundacji:
Pan Ryszard Sawa – Prezes Zarządu,
Pan Maciej Bogdan Sawa – Zastępca Prezesa Zarządu, obaj jednoosobowo upoważnieni do reprezentowania Fundacji.

4. Rada Fundacji (Organ nadzoru i kontroli):
Pan Wojciech Knapek – Przewodniczący, Pan Waldemar Rosłon – Wiceprzewodniczący,

5. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:
Fundacja zajmuje się głównie rozwojem szczególnie mikro i małych przedsiębiorców, przez osiąganie przewagi konkurencyjnej w planowanej strategii rozwoju własnego kapitału intelektualnego, niezbędnego dla wdrożeń innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych. W okresie działalności Fundacji w latach 2004 – 2009 przeprowadzono takie wdrożenia u 24 przedsiębiorców na terenie Polski, w tym, przy pomocy Fundacji powstało 5 nowych firm z działalnością gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży efektów wdrożenia innowacji, a przy udziale organizacyjnym Fundacji, w 5 misjach handlowych we Francji, Bułgarii, Ukrainie i Mołdowi uczestniczyło łącznie 97 przedsiębiorców. W efekcie w wyniku tego działania, 29 przedsiębiorców podjęło eksport na rynki zagraniczne.
Fundacja zgromadziła i dysponuje kompletną i kompetentną wiedzę o rozwoju przedsiębiorców w tym mikro i małych, jak też o sposobach i metodach tworzenia klasy średniej, jako potencjalnego twórcy rozwoju, wzrostu gospodarki, zmniejszenia bezrobocia i wzrostu zadowolenia społecznego i w tych ramach oferuje usługi dla przedsiębiorców i ich pracowników
W wyniku inicjatywy polskiego MSZ w 2010 roku w ramach przygotowań do Polskiej Prezydencji w Radzie UE, Fundacja podjęła działania dla aktywnego uczestnictwa we współpracy mikro i małych przedsiębiorstw w Europie w tym w krajach Partnerstwa Wschodniego i Krajów Wyszehradzkich w projekcie „Obywatelskie działania dla wzrostu konkurencyjności, potencjału i efektywności mikro i małych przedsiębiorców, projekt wzrostu konkurencyjności gospodarek Polski i Europy, zmniejszenia bezrobocia i pomnożenia dobrobytu mieszkańców.” Projekt dotyczy pomocy dla rozwoju przedsiębiorców dla tworzenia klasy średniej, jak też w kompleksowym, kompatybilnym i jednoczesnym oddziaływaniu na przedszkolaków, uczniów, studentów, doktorantów, ludzi zajmujących się edukacją i nauką, badaczy i przedsiębiorców – dla zmiany ich zachowań na kreatywne, przedsiębiorcze, wynalazcze i pomysłodawcze, możliwe do wykorzystania w działaniach i innowacjach przedsiębiorców. Natomiast wśród społeczeństwa i decydentów we władzach – ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, na przekonanie, że bezwzględnie konieczne jest wprowadzenie prawidłowych odczuć i relacji uzyskiwanych z efektów przedsiębiorców we wzroście poziomu życia i zadowolenia społecznego.
Od kwietnia 2008 r. Fundacja jest organizatorem i koordynatorem Klaster INNOWATORZY PL, jednoczącym obywatelskie działania ludzi dobrej woli w zakresie wdrożeń wynalazków i innowacji przedsiębiorców, instytucji, wyższych uczelni, naukowców, badaczy, wynalazców i pomysłodawców. Klaster działa w oparciu o umowę przyjętą przez wszystkich jego uczestników. Naukowcy i praktycy – uczestnicy Klastera, wykonują na potrzeby gospodarki różne raporty w tym szczególnie w perspektywie jej przyszłego rozwoju. Klaster INNOWATORZY PL jest zarządzany przy udziale Rady Klastra w składzie: prof.dr inż.Włodzimierz Chomczyk – Przewodniczący Rady, inż.Wojciech Knapek – Wiceprzewodniczący Rady, oraz dr inż.Janusz Gradowski – Wiceprzewodniczący Rady, doradcą Rady Klastra jest prof.dr hab.inż.Michał Hebda.
W ramach Klaster INNOWATORZY PL Fundacja posiada własny, zgromadzony – niezbędny potencjał intelektualny, kadrowy, techniczny, organizacyjny, oraz znaczne doświadczenie w wykonywaniu celów w tym szczególnie związanych ze świadczeniem usług rozwojowych dla przedsiębiorców z prowadzeniem i wdrażaniem wyników prac badawczo – rozwojowych, transferem technologii i komercjalizacji wynalazków i innowacji.